Kosteloze zorg
De zorg die ‘de vrijwilligers van Aurelia’ verlenen is kosteloos. Dat maakt dat iedereen die dit wenst, zorg kan aanvragen. Aurelia zet zich belangeloos in om het mogelijk te maken dat mensen het laatste stukje van hun leven in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Gemaakte kosten
Aurelia maakt ook kosten; kosten om onze vrijwilligers op te leiden, cursussen te laten volgen en voor themabijeenkomsten. Vrijwilligers kunnen ook aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt om de continuïteit te waarborgen in een stukje overhead.

Inkomsten subsidie
De kosteloze zorg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. Per jaar wordt er een aanvraag gedaan door Aurelia op basis van de plannen die gemaakt worden. De subsidie wordt gegeven op basis van de jaarcijfers van het afgelopen jaar en de hoeveelheid zorg welke is verleend.

Overige inkomsten
De subsidie dekt niet volledig de kosten die gemaakt worden door Aurelia. Wij zijn dankbaar voor de herhaalde giften van de diaconie├źn van de kerken van het voormalige Rijnwoude en Boskoop. Zij hebben aan de start gestaan van de VPTZ en zijn op de achtergrond nog steeds aanwezig. Als dank voor de ingezette zorg ontvangt Aurelia ook wel eens een gift van familie en/of nabestaanden; dit wordt zeer gewaardeerd.

Giften
Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Dan kan dit door een gift over te maken op bankrekeningnummer: NL69 RABO 0375 3552 51 ten name van VPTZ Aurelia. Heeft u speciale wensen met betrekking tot uw gift, dan kunt u dit vooraf bespreekbaar maken. Te denken valt aan een gift met een speciaal doel; opleiding vrijwilligers of bijvoorbeeld een presentje voor de vrijwilligers.

VPTZ Aurelia staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit houdt in dat u uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Cijfers van 2021 – Bekijk ons jaarverslag met de cijfers van het afgelopen jaar.

VPTZ Aurelia wordt ondersteund door Stichting Vrienden van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Rijnwoude Boskoop. De doelstelling is het verlenen van steun tot het in stand houden en bevorderen van activiteiten op het gebied van de Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie in de regio Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen en de activiteiten van de VPTZ Aurelia in het bijzonder. Hier vindt u meer informatie over de Stichting.